Dnes je sobota, 20. júla 2024 - meniny má Iľja - zajtra bude mať Daniel
 
Ponuka
Ubytovanie
Stravovanie
Služby
Stavebníctvo
Cestovanie
Vyhľadávanie

Facebook
Partneri píšu
Mesto


Historia

 

obr1.jpg
 
Mesto vďaka výhodnej polohe bolo osídlené už v praveku. Dokazujú to rozsiahle archeologické výskumy hlavne v areáli JUHCELPAPU a aj na Božom kopci (Istenhegy). Najstarším a aj najdôležitejším je neolitické sídlisko s mladšou lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny z mladšej doby kamennej. Je doteraz najväčším preskúmaným neolitickým sídliskom na Slovensku i v celej Karparskej kotline. Mladšie bolo osídlenie v neolite, je to sídlisko kostolackej kultúry s kanelovanou keramikou, sídlisko a žiarové hroby zo staršej doby bronzovej, halštattské kultúrne jamy, laténska osada z 2. storočia a germánska osada z 2.-3. storočia. Z čias Rimanskej ríše tu bolo mesto menom Anavum, slúžilo ako pevnosť vhodná na podnikanie výpadov rimanov proti germánskym kmeňom. Veľké zmeny nastávajú koncom 9. stor., príchodom prvých maďarských kmeňov. Ostrihom sa stal prvým sídlom uhorských kráľov z rodu Árpádovcov a tento fakt mal veľký význam na rozvoj osady Kakath , založenej na mieste dnešného Štúrova. Roku 1543 sa Turkom podarilo dobyť Ostrihom a následne obsadiť aj Kakath. V liste arcibiskupa Pavla Várdayho sa píše o novej pevnosti (castellum), ktorá má byť postavená oproti Ostrihomu. Turci pevnosť obrazne nazvali Džigerdelen Parkan, t.j. pevnosť zarývajúca sa do pečene (nepriateľa). Veľkovezír Kara Mustafa sa rozhodol na jar1683 zasadiť Habsburgovcom posledný úder, a preto sa so svojou 250 000 armádou vypravil na Viedeň...


Kakath 

 

 
historia/kakath.jpg
 
Veľké zmeny nastávajú koncom 9. storočia, príchodom prvých maďarských kmeňov. Ostrihom sa stal prvým sídlom uhorských kráľov z rodu Árpádovcov a tento fakt mal veľký význam na rozvoj osady Kakath,založenej na mieste dnešného Štúrova. Prvú písomnú zmienku o obci nájdeme v zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku z roku 1075, vydanej Gejzom I., v ktorom panovník daroval kláštoru desať domov prievozníkov a časť pôdy nachádzajúcej sa v chotári Kakathu. Ďalšie listiny z obdobia Gejzu II. a Ondreja II. svedčia o soľnom a prístavnom mýte, čím sa Kakath stal významnejšou osadou. Roku 1189 zaví- tal do Kakathu a Ostrihomu nemecký cisár Fridrich I. Barbarossa. Podľa dobových prameňov ho privítali kráľ Bela III. s manželkou Margitou, ktorá Barbarossu obdarila rozmerným a nádherným stanom, ktorý mu postavili na tunajšej strane. Nemec- ký cisár sa poberal so svojim križiackym vojskom na výpravu do Svätej zeme.
  Po vymretí Árpádovcov sa v Uhorsku odohrali boje o nástup- níctvo na trón. V júni 1304 prichádza do krajiny český kráľ Václava II, aby získal korunu uhorského kráľa pre svojho syna Václav III. Po utáborení sa v Kakathe vyzval ostrihomského arcibiskupa Michala, aby vydal korunu pre jeho syna, ale ten to odmietol. Na základe vizitačných a daňových protokolov zo 14. a 15. storočia tvrdíme, že Kakath bol významnou osadou aj v tých časoch.

 

 Džigerdelen Parkani

 
historia/dziger.jpg
 
Keď Turci roku 1541 obsadili Budín, osud krajiny rozdelenej na tri časti bol spečatený. Ich následné 150-ročné panstvo prinieslo pustošenie a množstvo vojen, pričom Uhorsko neustále hľadalo možnosť znovuzískania samostatnosti spod jarma Turkov ale aj Habsburgovcov. Kakath ležal na hranici okupovaného územia, a tak sa dostal do víru protitureckých bojov a stavovských povstaní.
  Roku 1543 sa Turkom podarilo dobyť Ostrihom a následne obsadili aj Kakath. Keďže Turci postrehli strategický význam tohto miesta, vybudovali západnejšie od zničeného Kakathu, v miestach, kde stojí dnešný r.k. kostol silné predmostie. V liste arcibiskupa Pavla Várdayho (1526-1549) sa píše o "novej pevnosti (castellum), ktorá má byť postavená oproti Ostrihomu". Turci pevnosť obrazne nazvali "Džigerdelen Parkani", t.j. "pevnosť zarývajúca sa do pečene (nepriateľa)". Posádku parkanskej pevnosti v 16. storočí tvorilo okolo 200 vojakov, vedno s Ostrihomom okolo 1300 vojakov. Boli tu umiestnené aj delá a časom postavená modlitebňa (džámi). Ostrihom a Parkan sa stali jedným z oporných bodov tureckých lúpežných nájazdov a snáh o získanie nových území. Roku 1544 pri neďalekej Salke Melichar Balassa a František Nyári s vojskom rozprášili tureckú hordu vracajúcu sa z lúpežnej výpravy. Túto bitku zvečnil aj renesančný maďarský básnik Tinódi Lantos Sebestyén. Roku 1581 veliteľ pevnosti Nové Zámky kapitán Pavol Rácz tu zvíťazil nad Turkami, ale Juraj Thurzo bol v ruko 1590 porazený a stratil mnoho svojich vojakov. Roku 1594 sa pokúsilo cisárske vojsko dobyť od Turkov Ostrihom a Parkan, ale výprava grófa Mikuláša Pálffyho a arcikniežaťa Jozefa skončila neúspechom. Pri dobýjaní Ostrihomu padol najvýznamnejší maďarský básnik tých čias Bálint Balassa. V nasledujúcom roku generáli Mansfeld a Pálffy už boli úspešní, ale Parkan bol celkom rozrumený. Vzápätí ho dal Pálffy obnoviť. No v roku 1605, na konci päťročnej vojny, paša Ali obe pevnosti dobyl opäť preTurkov a cisárske vojská odtiaľ odtiahli. Vtedy písal zlomený dvormajster Štefan Illésházy Jurajovi Thurzovi: "...a Nemcom naše hrady nezverujme, vzdali sa Ostrihomu, aj ostatné prepustili Nemci Turkom, nie je to ich vlasť, preto ich to nebolí...". Po uzavretí Žitavského mieru (1606) sa Parkan znovu ocitol v rukách Turkov. Túto skutočnosť potvrdil aj mier podpísaný medzi bojujúcimi stranami 26. mája 1625 pri Kamennom Moste.
  V 60. rokoch 17. storočia sa Parkan ocitá znovu v ohni ťažkých bojov. Roku 1661 Adam Forgách a hlavný veliteľ cisárskych vojsk gróf Raimund Montecuccoli boli poverení dobytím Ostrihomu a Parkanu. Montecucooli sa síce pod Parkanom objavil, ale k boju nedošlo. Nakoniec sa Forgách rozhodol dobyť opevnenie sám. Jeho vojsko však nebolo jednotné a tak sa operácia nevydarila. Forgách ani počas tureckej výpravy v roku 1663 nemal viac šťastia, Turci pri Parkane jeho vojsko obkľúčili a spôsobili mu značné straty. V značnom virvare si poradil iba gróf Mikuláš Zrínsky. 31. augusta 1663 napadol janičiarov vracajúcich sa z Nových Zámkov a pobil ich. Po oslobodení Nitry a Levíc generál Louis Rattuit de Souches tiahol na Parkan. Turci, vidiac nezmyselnosť odporu, stiahli sa do Ostrihomu. Delostrelectvo de Souchesa Parkan takmer úplne zničilo. Obraz zničenej pevnosti si možno utvoriť podľa opisu tureckého cestovateľa Evliya Čelebiho, ktorý časť územia Slovenska precestoval v rokoch 1663-1664: "Leží na rovnej lúke na západnom brehu rieky oproti ostrihomského hradu, v oblasti novozámockej pevnosti. Je to štvorcová, drsná a pevná plotová palanka a silná pevnôstka s terasovito naplnenými múrmi. Z troch strán je zem a na východnej strane je Dunaj. Na všetkých troch stranách je hlboká a široká priekopa...". 

 

 Bitka

 

bitka.jpg
 
Na jar 1683 sa veľkovezír Kara Mustafa rozhodol zasadiť Habsburgovcom posledný úder, a preto sa so svojou 250 000 armádou vypravil na Viedeň. Súčasne "kurucký kráľ" a spojenec Turkov Imrich Thököly ovládol územie dnešného Slovenska. Turci Viedeň dobýjali od 14. júla do 12. septembra, keď mesto oslobodili vojská poľského kráľa Jána Sobieskeho. Potom kresťanské vojská prenasledovali ustupujúce turecké vojská až k Parkanu. Keď sa Kara Mustafa dozvedel, že najbližším cieľom kresťanov je dobytie Ostrihomu, prevelil na obranu Parkanu budínskeho pašu kara Mohameda so svojím 8 000 vojskom. Kresťanské vojská sa 7. októbra 1683 priblížili k Parkanu. Sobieskeho jednotky tvorili predvoj armády, a napriek zákazu hlavného velenia podnikli samostatnú akciu. Turci Poliakom pripravili pascu a pri "Údolí plaču" (Siralomvölgy) ich 1 500 pobili. 9. októbra zaútočili cisárske a poľské vojská na Parkan. Turecká armáda rátala s pomocou Thökölyho kurucov, ale ten sa nedostavil včas, lebo toto spojenectvo mu už nebolo vhodné. Spojenecké vojská pod velením Karola Lothrinského Turkov pri Parkane porazili a týmto víťazstvom sa začalo ich vytláčanie z Uhorska. Takto sa mesto oslobodilo spod tureckého jarma a zároveň zapísalo do dejín Európy. 
 

Celý článok...
 
Mapa
Celý článok...
 
Telefónne čísla

SAD informácie
7511-121, 7511-124 

CENTRUM volného času
7511-239 

ČERPACIA STANICA
Slovnaft - MOL 7511-829, 7511-845
Slovnaft 7511-034
REAL-EKO 7512-318, 7512-422 
EURÓPSKA DATABANKA
087-185 

KINO DANUBIUS
7511-107 

LEKÁRNE
Aesculap (Jesenského 71) 7511-152, 7511-402
Maja (Hlavná 49) 7522-506
Astra (Hlavná 57) 7522-283 

MESTSKÁ KNIŽNICA
7522-325 

MESTSKÁ POLÍCIA Štúrovo
7511-163 

POLÍCIA (PZ-SR)
158 

POŽIARNA OCHRANA
150 

SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE
850-01

TERMÁLNE KÚPALISKO I. (VADAŠ)
vedúci 7511-572
recepcia 7511-410 
VADAŠ spol. s r.o. (Konateľ)
7511-090 

VODÁRNE a KANALIZÁCIE
7511-039, 7511-080 

ŽIVNOSTENSKÉ SPOLOČENSTVO
7511-869, 7511-290 

BANKY
Slovenská sporitelňa 7511-098
Všeobecná úverová banka 7511-306..8
Tatra Banka 7512-227 

COLNICA
stála služba 7511-272.. 47511-169
prevoz (kompa)
prechod Salka 952-56..7 

ELEKTRÁRNE (obchodná kancelária)
7511-104 


INFORMÁCIE o telefónnych číslach
v miestnom styku 120, 0120
v medzinárodnom styku  0149
o telefónnej prevádzke  121, 0121 

LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
7511-153, 7522-423 

MESTSKÁ GALÉRIA (ako MKS)
7511-108 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
7511-108 

MESTSKÝ ÚRAD Štúrovo
sekretariát primátora(spojovateľka)prednosta
7511-073, 7511-071 

POLIKLINIKA Štúrovo
7511-398 

PRESNÝ ČAS
110 

TELEFONICKÉ PODÁVANIE TELEGRAMOV
127 

TERMÁLNE KÚPALISKO II. (pri Dunaji)
7511-094 

VLAKY (informácie ŽSR)
613-111, 7511-163..5 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (tiesňové volanie)
155 
 
 
[Pri voľbe hociktorého čísla volte mimo UTO Štúrovo predvoľbu 036 a pre voľbu mimo Slovenska predvoľbu+421]  

 
Mestský úrad
Námestie slobody 1
Tel.: 036-7511073
Fax: 036-7511472
Otváracie hodiny
Pondelok:7,30 - 11,3012,00 - 15,30
Streda:7,30 - 11,3012,00 - 17,00
Piatok:7,30 - 11,3012,00 - 14,00

 

Funkčné miestoMiestnosťMenoVnút. linkaŠtát. linkae-mail 
Primátor 22Mgr. Ján   Oravec3017511070 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Sekretariát21Bc. Karin Grmanová3007511073 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Zástupca primátora23Ing. Rudolf Szép3027511074 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Hlavný kontrolór40Ing. Terézia Klačanová3047511077 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Kontrolór41Helena Geletová313   
Organizačné oddelenie - vedúci42Irén Pakošová3307511462 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Evidencia domov39Monika Bitter331   
Personalista39Angelika Potočná331  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Evidencia obyvateľov43Eva Kusá344  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
InformátorvestibulEmília Valovičová307  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Finančné oddelenie - vedúci45Ing. Mgr. Gabriel Matuška 3107511356 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Všeobecná učtáreň 47Ing. Andrea Gróf312  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
 47Hedviga Blaháková312   
Mzdová učtáreň 50Rozália Rychelová316  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
 50Eva Vargová 324  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
Dane – fyz. osoby3Erzsébet Bajnok314  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 3Margita Jandová314  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Dane – práv. osoby, TKO – práv. osoby46Kornélia Bartmanová305  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
TKO – fyz. osoby51Monika Uzsáková 340  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Pokladňa 2Orsolya Rychel361  
Oddelenie výstavby - vedúciPri colnici 2Ing. arch. Miroslav Šafranko3227511465 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Oddelenie výstavby Pri colnici 2Ing. Zoltán Dekický          320  
 Pri colnici 2Ing. Vojtech Vendégh320  
Sociálne oddelenie - vedúci11Ing. Ingrid Tarrová3417511466 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Soc. a byty13Mária Győrik342  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Soc. a kultúra17Erika Magyarová 346  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Školstvo12Jozef Szolcsányi343  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Opatrovateľská činnosť17Andrea Bieliková   346  
Odd. správy mest. majetku - vedúci36Ing. Štefan Sipos3117511464 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Odd. správy mest. majetku33Rózsa Izrael315  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 33Oľga Juhász315  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Projektový manažér52Ing. Gabriel Radošicky303  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Mestská polícia - náčelník 9František Šimon3507511463 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Mestská polícia 8mestskí policajti350  
Systémový inžinier37Ing. Gabriel Kuklis3237511071 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Matričný úrad1Mária Kurczová360  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Stavebný úrad - vedúciPri colnici 2Ing. Ladislav Majthényi 3217511072 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Stavebný úradPri colnici 2Ing. Ildikó Dobsonyová321  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Školský úrad14Mgr. Alžbeta Jolcsiková351  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 14Mgr. Edita Hakkeová351  
FAX21  7511472 

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 4 z 5
Podujatia
« < Júl 2024 > »
N P U S Š P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Video dňa

REALITY     + Pridaj

Predaj
Pivnica Kamenny Most
Kamenny Most
Rozloha: 2000 m2
Cena: 6 000 EUR
[viac informácií]
Počasie
Kurzový lístok

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 6: parser error : Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 3 and html in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 8: parser error : Premature end of data in tag html line 1 in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 26
platný pre 01-01-1970

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/do1242600/www_root/modules/mod_rates.php on line 35
  301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


Myra
Horoskop

Horoskopyod Moneo.sk
Počítadlo
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes
mod_vvisit_counterVčera
mod_vvisit_counterTento týždeň
mod_vvisit_counterTento mesiac
mod_vvisit_counterCelkom0